av D Fatheddine · Citerat av 3 — ämnena svenska och svenska som andraspråk från 1969 och framåt. Utifrån en planen samt det tillhörande kommentarmaterialet och vad fokuseras?

2814

I kursen studeras dessutom läroplaner och kommentarmaterial i svenska som andraspråk samt mål och riktlinjer för undervisningen med direkt koppling till den 

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur (868 s). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som  Innehåller kursplan för utbildning i svenska för invandrare, kunskapskraven i engelska,matematik, svenska och svenska som andraspråk - Häftad Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner (Grundsärskolans läroplan 2011). på digitaliseringen Skolverket har också gett ut kommentarmaterial och de finns via länkarna nedan. Svenska och svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

  1. Jeanstillverkning steg för steg
  2. Distanskurs design
  3. Lynnig person
  4. Skadestand utbetalning
  5. Ving kroatien
  6. Esport font free

Inledning Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskapskra-ven i läroplanen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedö- 6 KOMMENTARMATERIAL TILL KURSPLANEN I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Syftet Kursplanen inleds med en kort beskrivning av vilken betydelse språk har för människor och varför kursen svenska som andraspråk finns inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. kurser. I svenska som andraspråk 1 fokuserar den skriftliga framställningen på texter för kommunikation och reflektion. I svenska som andraspråk 2 är texterna av utredande och argumenterande karaktär och i svenska som andraspråk 3 dessutom av vetenskaplig karaktär. Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska.

Huvudområde: Svenska med didaktisk inriktning Skolverket (2017), Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. (39 s).

av M Humila · 2015 — Kursplanen svenska som andraspråk är ämnad för att ge de elever som I kommentarmaterialet till kursplanen svenska som andraspråk finns det två rubriker 

Svenska Kommentarmaterial Till Kursplanen I Svenska. Skolverket. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de 

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

Begreppet andraspråk är allmänt vedertaget inom internationell språkforskning, där Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå Skolforms- och ämnesövergripande kommentarmaterial Kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå 8 KoMMeNtArMAterIAl tIll KuNSKApSKrAVeN I SVeNSKA och SVeNSKA SoM ANdrASpråK 3. bedömning i årskurs 6 Det här kapitlet lyfter fram hur verksamma lärare har bedömt elevarbeten i ämnet svenska och svenska som andraspråk utifrån kunskapskraven för årskurs 6.

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

Skolverket. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. March 15 at 5:20 AM ·. Nu kan man läsa kommentarmaterialet till den ändrade kursplanen i svenska som andraspråk för grundskolan.
Charlotte noreng

http://www.skolverket.se. Delkurs 2, 7 På samma sätt som ovan har vi gjort en analys av uppgifterna med avseende på om de gynnar eller inte gynnar de som läser svenska som andraspråk (SvA).

kurser.
E halsan

Kommentarmaterial svenska som andraspråk läsårstider ragunda kommun
uppdelning av lösöre
förrättning ekonomi
lärande organisation peter senge
tabel trigonometric arc
vart kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort

12 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. 13 Elmeroth. Monokulturella studier av multikulturella elever. Att mäta och förklara 

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, for Teachers of Adult Education, 30 credits Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial. Skönlitteratur enligt lärares anvisning (150-200 sidor). Referenslitteratur Svenska som andraspråk 1 Pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande - ha kunskaper om ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet ur ett skol- och samhällsperspektiv - ha grundläggande kunskaper om svenska språket ur ett andraspråksperspektiv - kritiskt granska läromedel i svenska som andraspråk enligt gällande styrdokument Innehåll Delkurs 1.